Good day to everybody,

Today we'd like to introduce to your attention a very beautiful woman,

a gifted artist and an interesting person from Great Britain

Кожному - доброго дня,

Сьогодні ми б хотіли представити Вашій увазі чарівну красуню,

обдаровану мисткиню та цікаву особистість з Великої Британії

Mrs Fulger Alexandra

Місіс Фуглер ОлександраAlexandra is a very creative person. Her various artworks are selling around the world with the help of the different popular web services for creative people and we are happy to talk today with assistannce of our online media.

So… 

 

Олександра - дуже творча людина. Її різноманітні роботи продаються по всьому світу за допомогою різних популярних веб-сервісів для творчих людей, і ми раді поспілкуватися з нею сьогодні за допомогою нашого онлайн-медіа.

Отже...


Reporter: Tell us, please, your art story about your art talents and their implementation. Did you finish any art school or your art gift “is from God”, as people says?

Репортер: Розкажіть, будь ласка, свою мистецьку історію про ваші мистецькі таланти та їх реалізацію. Ви закінчили якусь художню школу чи ваш мистецький дар «від Бога», як кажуть?

 

Alexandra: First of all I am a Design Engineer. I've been working on designing gas pipelines for almost 10 years now. Although I am an engineer, I am a creative person - every day I have to do something creative. I didn't finish any art school, and I am a self taught illustrator.

 

Олександра: Перш за все, я є інженером-конструктором. Вже майже 10 років працюю над проектуванням газопроводів. Й хоча я й інженер, але людина творча – кожен день маю робити щось творче. Я не закінчувала жодної художньої школи, я - ілюстратор-самоучка.

 


Reporter: You are a busy wife and a mother of two children, how could you combine your family duties and your art creating? Can you tell us your secret about? May be your husband help you about the house when you are busy with creating?

Наш кор: Ви є завантаженою дружиною й мамою двох дітей (на момент інтерв'ю!), як Ви змогли поєднати виснажливі сімейні обов’язки та власну творчість? Чи можете розкрити нам свій секрет? Може, ваш чоловік допомагає вам по господарству, коли ви задіяні в творчому процесі?

 

Alexandra: I have two daughters Eliza - my oldest - she is 6 years old, and Bianca - 2 years old. I have a very busy day - like any mother has. Between my "normal job", cooking dinner for my family and other family duties, playing with my daughters, it's hard to "find" some spare time just for my creative projects.

So I like to work on my art during the nights. My husband has a very demanding job, he really tries to help me as much as he can, and I am so blessed to have him in my life, but the person that has helped me the most in my "creative journey" it's my sister and my business partner - Daniela.

We have a really special relationship, she is my best friend, my confident, my critic, and she is very talented. Together we have a few online shops on the different platforms dedicated to designers and artists.

 

Олександра: Маю двох доньок Елізу - старшу - їй 6 років, і Б'янку - 2 роки (Примітка: на момент публікації). У мене дуже насичений день - як у будь-якої матері.

Між моєю «звичайною роботою», приготуванням обіду для сім’ї та іншими сімейними обов’язками, іграми з моїми дочками, мені важко «знайти» вільний час лише для моїх творчих проектів.

 

Тому я люблю працювати над своїм мистецтвом вночі. У мого чоловіка дуже складна робота, він справді намагається допомогти мені, чим може, і я щаслива з того, що він є в моєму житті. 

 

Але людина, яка найбільше допомогла мені на моєму «творчому шляху» - це моя сестра та мій діловий партнер - Даніела.

У нас справді особливі стосунки. Вона мій найкращий друг. Моя впевненість у собі, мій критик, і вона дуже талановита.

Ми разом маємо кілька онлайн-магазинів на різних платформах, присвячених дизайнерам і художникам.

Місіс Олександра Фуглер з родиною \ Mrs Fulger Alexandra with her family


Reporter: Are your children art gifted too like their mother? Do they like to create like you?

 

Alexandra: Eliza is passionate about watercolor paints, she really enjoys to draw and paint all kinds of animals. Especially foxes. Bianca is more attracted to music and dance.


Reporter: What is your favorite own art style and why do you like to create in it?

 

Alexandra: I like to play around with all kinds of mediums, but most of all I enjoy the vector platform because of its flexibility in the workflow and easy editing.

 

Reporter: I and some TTT-friends like everything what you do, I mean your art. Hope, it’ll be pleasant to you to know that you have got some fans from Ukraine. We are very happy that such beautiful and gifted woman, like you, are with us today. Do you want to say something to our readers and users?

 

Alexandra: I am very grateful for this opportunity - to have my story published on such an important platform. I hope your readers have a good read.

 

Репортер: Який ваш улюблений художній стиль і чому вам подобається в ньому творити?

 

Олександра: Мені подобається гратися з різними стилями, але найбільше мені подобається векторна основа через її гнучкість у робочому процесі та легкість редагування.

 

Репортер: Мені та деяким читачам подобається все, що ви робите, я маю на увазі вашу творчість.

Сподіваюся, вам буде приємно дізнатися, що у вас є шанувальники з України. Ми дуже раді, що така красива і талановита жінка, як ви, сьогодні з нами.

Чи хотіли б Ви щось переказати нашим читачам?

 

Олександра: Я дуже вдячна за цю можливість - опублікувати свою історію на такій важливій платформі.

Сподіваюся, що ваші читачі з нею ознайомляться.Reporter: So, ladies and gentlemen, if you are interested to know more about Misses Alexandra Fulger and her sister art,

you can visit their links:

 

Репортер: Отже, пані та панове, якщо вам цікаво дізнатися більше про мистецькі проєкти пані Олександри Фулгер та її сестри - 

ви можете відвідати посилання, подані знизу:

creativemarket.com

redbubble.com

society6.com

etsy.com


reporter

Maria Polischiuk (Ukraine)